Hvad koster et år på Livsstilsefterskolen Hjarnø?

Ugeprisen for skoleåret 2022/2023 er 2.575 kr. Herfra skal naturligvis trækkes statsstøtten, der fastsættes ud fra indkomstgrundlaget. Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til den statslige elevstøtte. For udlændinge, der op til skolestart har haft lovligt ophold i Danmark i mindst to år, gælder det samme.

På Livsstilsefterskolen Hjarnø har vi i skoleåret 2022/23 42 uger.

Vi har i løbet af skoleåret 3 studieture (heraf 2 til udlandet) som alle er indregnet i skolepengene. Det samme er en tøjpakke med forskelligt træningstøj, alt nødvendig færgetransport for eleverne mellem Snaptun og Hjarnø samt den brush-up dag som alle elever fra det senest afsluttede efterskoleår inviteres til en dag i uge 42. Denne dag samt en telefonisk hotline og adgang til en online netværksgruppe er en del af vores fastholdelsesstrategi. Læs mere om det her.

Prisberegner

I nedenstående prisberegner kan du beregne, hvad skal du betale – din samlede egenbetaling – for et efterskoleophold. Resultatet afspejler prisen efter elevstøtte fra staten og et eventuelt nedslag i indkomstgrundlaget for hjemmeboende børn under 18 år ved skolestart.

 

Senest 14 dage efter man har fået tilbudt en plads på Livsstilsefterskolen, betales et indmeldelsesgebyr på 2.000 kr. - indmeldelsesgebyret refunderes ikke ved en eventuel senere udmeldelse.

Senest 1. maj i det år, hvor din søn eller datter skal starte på efterskolen betales et depositum på 7.500 kr. Depositum betales i 2 rater: 5.000 kr. senest d. 15. februar og 2.500 kr. senest d. 1. maj. Har du behov for en særlig aftale omkring betaling, så kontakt vores administration på telefon 75681022 eller mail: info@bgi.dk. Så finder vi en god løsning sammen. 

Hvis skoleopholdet afbrydes efter skolestart, opkræver vi 4 ugers skolepenge i afbrydelsesgebyr. Der ydes ikke statsstøtte til denne betaling. Beløbet dækker skolens omkostninger og vil blive opkrævet uanset om afbrydelsen sker på elevens, hjemmets ellers skolens foranledning.

 

Muligheder for støtte til efterskoleophold

Udover statsstøtte kan der være mulighed for at ansøge om yderligere støtte til dit efterskoleophold.

Du kan ansøge om

 • lokale støttemuligheder i din hjemkommune
 • støtte til Sydslesvigske elever
 • individuel støtte gennem BGI akademiets interne pulje
 • Støtteforeningen Livsstilsefterskolen Hjarnø
 • forskellige stipendieordninger via efterskolerne.dk

I nedenstående kan du læse mere om mulighederne for støtte. 

 

Lokale muligheder i din hjemkommune

Det er muligt at søge om støtte via lokale fonde og legater i din hjemkommune eller via de kommunale sagsbehandlere i jeres hjemkommune. Kontakt din hjemkommune for at høre nærmere. 

 

Støtte til Sydslesvigske elever

Bestyrelsen i „Anders Karl Rasmussen og hustru Kirsten Nørgaard Rasmussens legat“ har i anledningen af 100 året for genforeningen besluttet at bruge kr. 500.000,- til legater til unge fra Sydslesvig til at komme på efterskole i Horsens egnen. Du kan læse mere om mulighederne her

 

Individuel støtte til efterskoleophold

BGI akademiet har en pulje penge til individuel støtte. Den kan søges af såvel elever på BGI akademiet og Livsstilsefterskolen Hjarnø. BGI akademiets bestyrelse har fastsat en række retningslinjer for ansøgningen, og du søger via et ansøgningsskema, som fås hos skolen. Ansøgningen om individuel støtte er særligt forbeholdt familier med en lav indkomst eller hvor der er sket væsentlige ændringer i husstandens indkomst.

 

Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø

Endelig kan der være mulighed for at søge støtte gennem Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø. Støtteforeningen er etableret med det formål at hjælpe elever på Livsstilsefterskolen Hjarnø, som har brug for en økonomisk håndsrækning for at få opfyldt efterskoledrømmen. Støtten kommer fra privatpersoner og virksomheder og går ubeskåret til elever, som ellers ikke har mulighed for at finansiere deres efterskoleophold. Det er muligt at søge støtte for op til 20.000 kr. til et skoleår.

 

Kriterier for støtte via støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø

Følgende kriterier vægtes bl.a. ved behandlingen af ansøgninger om ekstra individuel støtte eller støtte fra "Støtteforeningen". Det er en forudsætning, at der er søgt støtte hos elevens hjemkommune, og at kommunen har givet afslag. Derudover er der følgende kriterier:

 • Husstandens indkomst berettiger til maksimal statsstøtte.
 • Der er sket en væsentlig ændring i indkomstforholdene i forhold til indkomståret 2018.
 • Der er væsentlige transportudgifter forbundet med elevens ophold på skolen.
 • Der er flere søskende afsted på efterskole el.lign. på samme tid
 • Andre individuelle forhold
 • Husstanden har en særlig lav indkomst

For at komme i betragtning til støtte fra Støtteforeningen, skal du udfylde og sende ansøgningsskema med den nødvendige dokumentation. Det fremgår af skemaet, hvilke dokumenter der skal fremsendes. Skemaet finder du her.

Skemaet skal sendes til info@bgi.dk

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for støtte gennem Støtteforeningen, kan du kontakte dem på stoetenelev-Hjarnoe@bgi.dk

 

Læs mere om hvordan du kan Støtte en elev

Camps, aktiviteter og besøgsdage

Se alle

Nyheder

Se alle

Vil du vide mere?

Kontakt vores administration

tlf.: 75681022 eller mail: info@bgi.dk

Vi benytter cookies

OK